Menu
Your Cart

Общи условия

Rosset jewels&watches (Rosset.bg) е интернет страница, която представлява магазин за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Росет Ес Ер ЕООД.

Сайтът е специализиран в продажба на бижута, часовници и аксесоари. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Росет Ес Ер ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Дефиниции "Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.rosset.bg, "Артикули" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Росет Ес Ер ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.rosset.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.rosset.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.rosset.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.rosset.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Росет Ес Ер ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите

 • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Росет Ес Ер ЕООД Услуги
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
 • да уведомява незабавно Росет Ес Ер ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги
 • да не извършва злоумишлени действия

Права и задължения на www.rosset.bg

Росет Ес Ер ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Росет Ес Ер ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.rosset.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Росет Ес Ер ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Росет Ес Ер ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Росет Ес Ер ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Росет Ес Ер ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Росет Ес Ер ЕООД.

Росет Ес Ер ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Росет Ес Ер ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.rosset.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Росет Ес Ер ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.rosset.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Росет Ес Ер ЕООД

Потребителят е длъжен да обезщети Росет Ес Ер ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Росет Ес Ер ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Росет Ес Ер ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Росет Ес Ер ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Уведомления Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Гаранционни условия

Фирма Росет Ес Ер ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция - гаранционна карта, в която са упоменати

 • адрес и телефон за връзка при проблеми със закупената стока
 • гаранционните условия на производителя
 • гаранционен срок на закупената стока

С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Росет Ес Ер ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

За всички продукти важат гаранционните условия на производителя. Важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Гаранцията отпада в случай на

 • Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация
 • Опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице
 • При използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали

Росет Ес Ер ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Рекламации, отказ за получаване, замяна и връщане на стоки

Рекламации

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Отказ за получаване

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Росет Ес Ер ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Росет Ес Ер ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката

Замяна и връщане на стоки

Клиентът има право да заяви подмяна на размер, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на посочените в сайта координати.

Клиентът има право в срок от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получената от нас доставка на адрес: гр. София, Бул, Арсеналски 2, ет.1 като доставката е за негова сметка.

Връщането се допуска при следните условия

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Росет Ес Ер ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Росет Ес Ер ЕООД – фактура, гаранционна карта (ако е била издадена такава)
 • клиентът съгласува с представител на Росет Ес Ер ЕООД адреса, на който Росет Ес Ер ЕООД желае да получи обратно стоката
 • клиентът заплаща всички разходи (цена на куриерската услуга и застраховка на стоката), свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Росет Ес Ер ЕООД адрес

Росет Ес Ер ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.


Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на получената Стока с договора за продажба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.


Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .


Росет Ес Ер ЕООД
Адрес: гр. София, жк. Обеля 1, бл.112, вх.А 

BG 202362256
Email адрес: office@rosset.bg